MAKALAH
 “PERBEDAAN SISTEM OPERASI WINDOWS DAN LINUX”
Dosen Pembimbing :
Danar Putra Pamungkas S.Kom

Disusun Oleh :
Nama           : M. BAHRUL SUBKHI
NIM             : 13.3.03.06.0028
MUBTI (Teknik Informatika)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2013

 
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb
 kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah – Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya yang setia, sehingga kita dapat menuju jalan Islam yang lurus dan penuh ridho-Nya.
                   Makalah ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Banyak bantuan yang telah kami terima, untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaianya makalah kami.
                   Dengan kerendahan hati, kami menyadari bahwa makalah kami banyak kekurangan baik mengenai isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat serta selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Amin…
Wassalamu’alaikum wr.wbKediri, 02 Desember 2013                                                                                      Penyusun 


DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................................ i
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... ii
DAFTAR ISI......................................................................................................................... iii
BAB I   : PENDAHULUAN................................................................................................ 1
1.1.Latar Belakang Masalah.......................................................................................... 1
1.2.Tujuan Makalah ...................................................................................................... 1
1.3.Sistematika penulisan.............................................................................................. 1
1.4.Rumusan Masalah .................................................................................................. 1
BAB II  :  PEMBHASAN..................................................................................................... 2
2.1.Pengenalan Windows ............................................................................................. 2
a.       Sekilas Tentang Windows .......................................................................... 2
b.      Sejarah Windows ....................................................................................... 2
c.       Kelebihan Windows ................................................................................... 3
d.      Kekurangan Windows ............................................................................... 3
2.2.Pengenalan Linux ................................................................................................... 4
a.       Sekilas Tentang Linux ................................................................................ 4
b.      Sejarah Linux ............................................................................................. 5
c.       Kelebihan Linux ......................................................................................... 5
d.      Kekurangan Linux ..................................................................................... 6
2.3.Perbedaan Windows dan Linux ............................................................................. 7
BAB III : PENUTUP............................................................................................................ 9
3.1.Kesimpulan ............................................................................................................ 9
3.2.Saran ...................................................................................................................... 9
Daftar Pustaka

Berikut isi dari makalah silahkan klik

0 komentar: